هدف از این تحقیق بررسی شخصیت با فرمت docx در قالب 70 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
شخصیت
تعريف شخصيت
منشا شخصيت
ديدگاه‌هاي شخصيت
ديدگاه‌هاي روانکاوی
ديدگاه‌ رفتاري و دیدگاه شناختي اجتماعي
ديدگاههاي انسانگرا
ديدگاه‌هاي صفتي
نظريه‌هاي شخصيت
برونگرايي و درونگرايي يونگ
ويژگي‌هاي شخصيت آلپورت
ويژگي‌هاي شخصيتي کتل
نظريه نوع آيزنک
شاخص نوع مايرز- بريگز
مدل پنج عاملي
رابطه ابعاد شخصيت و عملکرد
رابطه شخصيت و فرهنگ
پيشينه‌ي نظري طرح پنج عاملي شخصيت
مقياس‌هاي آزمون NEO PI-R
تعامل صفت- وضعيت
تناسب شخصيت با شغل هالند
ويژگي‌هاي مهم شخصيتي
قدرت طلبي (ماکياوليسم)
کانون کنترل
عزت نفس    
خود باوري
خود شيفتگي
خودپايشي
مخاطره پذيري و مخاطره گريزي
الگوي رفتاري نوع الف و ب
خودکامگي
انگيزش پيشرفت
فرهنگ و شخصيت    

 

 

 

براي شخصيت تعاريف زيادي وجود دارد اما در زير به بعضي تعاريف مهم‌تر و علمي‌تر اشاره مي‌شود طبق تعريف آلپورت  «شخصيت عبارت است از سازمان پوياي دستگاه بدني و رواني فرد که چگونگي سازگاري خاص آن فرد را با محيط تعيين مي کند.» شلدن مي‌گويد شخصيت، سازمان پوياي (زنده) جنبه‌هاي ادراکي و انفعالي و ارادي و بدني (شکلي و اعمال حياتي بدن) آدمي است.

 

 

 

شخصيت، ترکيبي از مشخصات ثابت فيزيکي و روحي شامل نحوه نگرش، تفکرات، فعاليت‌ها و احساسات فرد است که به افراد هويت مي‌بخشد.طبق تعريفي ديگر شخصيت جميع عادات است و عادات همان رفتارهاي ثابت و مکرر است. جوزف دبليو. ويس ميگويد شخصيت مجموعه ثابت ويژگيهاي مشخص است که تحت تاثير عوامل وراثتي، فرهنگي، اجتماعي و محيطي قرار دارد.