هدف از این تحقیق بررسی فشار روانی با فرمت docx در قالب 114 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
فشار رواني
مفهوم فشار رواني
تعريف فشار رواني
تعريف فشار رواني شغلي
فشار رواني حرفهاي
فشار رواني مثبت و کارکردي
رهيافت‌هاي نسبت به فشار رواني
نظريههاي فشار رواني
فشار رواني به عنوان پاسخ دروني
عوامل محيطي فشار رواني
فشار رواني به عنوان کنشي متقابل
نشانه‌هاي فشار رواني
عوامل فشار رواني
سطح فردي
سطح گروهي
سطح سازماني
سطح فراسازماني
افزايندگي عوامل فشار رواني
استلزامهاي مديريتي    
مقابله
آثار و نتايج فشار رواني
تنيدگي فردي
تنيدگي سازماني
تعديل کننده‌هاي فشار رواني
شخصيت نستوه يا خستگي ناپذير
کانون کنترل دروني
عزت نفس (احترام به خود)
جنسيت
درماندگي اکتسابي    
شخصيت نوع الف و ب
خود اتکايي
حمايت اجتماعي
توان
تفاوتهاي حرفه
پيشگيري از فشار رواني
استراتژي‌هاي فردي پيشگيري از فشارزاها
استراتژي‌هاي سازماني پيشگيري از فشارزاها
استراتژي‌هاي فردي پيشگيري از فشار رواني
استراتژي‌هاي سازماني پيشگيري از فشار رواني
استراتژي‌هاي فردي و درمان پيامدهاي فشار رواني
استراتژي‌هاي سازماني و درمان پيامدهاي فشار رواني
ارتقاي جامع سلامت    
فشار رواني بدون تنيدگي

 

 

 

يکي از رايج ترين مشکلاتي که کارکنان را در همه سنين مورد حمله قرار مي دهد، فشار رواني است. فشار رواني طولاني ممکن است منجر به رفتارهاي غير مولد شود. رفتار‌‌هاي غير مولد متضمن ترک خدمت، غيبت از محل کار، اعتياد به الکل، اعتياد به مواد مخدر، پرخاشگري و خرابکاري است.

 

 

 

غيبت، توقف کار وترک خدمت از پيامد هاي رفتاري فشار رواني است. سالانه خسارات زيادي به علت وجود فشار رواني در ميان كاركنان به سازمانها وارد مي‌شود. در اين بخش پس از تبيين مفهوم فشار رواني و وجه تمايز فشار رواني مثبت و منفي به بررسي عوامل، نشانه‌هاو آثار و نتايج فشار رواني خواهيم پرداخت. سپس ويژگي‌هاي شخصيتي تعديل‌كننده فشار رواني مطرح مي‌شود. در انتها استراتژي‌هاي پيشگيري از فشار رواني در دو بعد فردي و سازماني بررسي خواهد شد.