هدف از این تحقیق بررسی خوف و رجا و تبیین واژه های آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تبین واژه رجاء

خوف و رجاء

اجتماع خوف و رجا

منابع

 

 

 

رجاء" در لغت به معنای گمان به وقوع چیزی است که موجب خوشحالی باشد که در فارسی از آن به امید، تعبیر می گردد.(راغب اصفهانی ، 1412) "رجا، " امیدواری و مظنه رسیدن به چیزی است که باعث مسرت باشد را گویند و این سرور، وقتی رجا است که بسیاری از اسباب رسیدن به محبوب را تحصیل کرده باشد اما توقع چیزی که هیچ یک از اسباب محبوب را مهیا نکرده آن را رجا نگویند، بلکه غرور و حماقت گویند. همانند کسی که انتظار گندم بکشد در حالی که تخم آن را در زمین شوره‌زاری که بی‌آب است افکنده باشد و اگر کسی بعضی اسباب را تحصیل نکرده که رسیدن به محبوب نزدیک باشد آرزو و تمنی گویند.

 

 

 

 مثل آن که دانه را در زمین مستعدی افکنده باشد اما در آب دادن کوتاهی کند. (نراقی ،1373)  بنابراین سزاوار است كه بنده در قلب خویش، بذر ایمان پاشیده و با آب طاعات، سیرابش كند، و كشت خویش را از خار اخلاق پاك كند؛ و آنگاه از فضل خدای، امید ،ثبات قدم و خیر عاقبتی كه منتهی به مغفرت شود، داشته باشد.چنین انتظاری «رجاء» نامیده می‌شود و پسندیده است.(جباران،  1378)