هدف از این تحقیق بررسی رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 59 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رضایت شغلی

رضایت شغلی معلمان

تعهد سازمانی

رویکرد رفتاری

رویکرد هنجاری

رویکرد چند بعدی

انواع تعهد سازمانی

پیامدهای تعهد سازمانی

کمال طلبی

ویژگی های کمال طلبی

مفهوم کمال طلبی

تحقیقات در زمینه کمال طلبی

پیشینه

منابع

 

 

 

رضایت شغلی یکی از سازه هایی است که در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی بیشتر مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته است . اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی ، شامل : غیبت ، تعهد سازمانی ، جابجایی شغلی و عملکرد است . با توجه به تأثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمانها و شکل گیری تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان ، تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم . ( اسمیت ،1992)

 

 

 

تعریف مفهومی رضایت شغلی در برگــیرنده عنــاصر انتــظار و ارزشیابی است . به عنوان مثال لوک، 1976) رضایت شغلی را به عنوان یک بیان عاطفی مطلوب حاصل از ارزیابی شغل یا تجربیات شغلی تعریف کرده است .  به طور مشابه (mottaz, 1988) رضایت شغلی را به عنوان یک پاسخ مؤثر حاصل از ارزیابی از موقعیت کاری تعریف کرده است . و این امر که رضایت شغلی تابعی از ارزشها و پاداشهای مرتبط با کار است مورد پذیرش گسترده ای قرار گرفته است. ( وروم ، 1964 ؛ کالبرگ ، 1977)

 

 

 

اغلب دیدگاهها نسبت به ضرایب شغلی مبتنی بر تئوری های انگیزشی و نگرشی نسبت به کار است که بوسیله هرزبرگ ، مازلو ، وروم ، ایجاد شده اند . مازلو(1943) بیان می کند که در وجود هر انسانی یک سلسله  مراتب از پنج نیاز وجود دارد که عبارتند از : نیازهای فیزیکی ، ایمنی ، اجتماعی ، احترام و خودشکوفایی . تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو پیشنهاد می کند که اگر چه هیچ نیازی به طور کامل هرگز ارضا نمی شود ، یک نیاز ارضا شده برای مدتی دیگر برانگیزاننده نیست . بنابراین برای یک سازمان مهم است که بداند یک کارمند در چه سطح از سطوح سلسله مراتب نیازها قرار دارد و به ارضاء نیازهای سطوح بالاتر آنها متمرکز شود .( روبینز ،1993)