هدف از این تحقیق بررسی پست مدرن و زمینه ی فکری آن با فرمت docx در قالب 56 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

پست مدرنیسم

تعاریف پست مدرنیسم

نگاهی بر پست مدرن

تاریخچه پست مدرن 

زمینه اصطلاحی پست مدرن

زمینه فكری پست مدرن

مدرن و ماهیت آن

پست مدرن و ماهیت آن

مبانی فلسفی پست مدرن

هستی شناسی پست مدرن

واقعیت

الهیات پست مدرن

مفهوم انسان و خود در پست مدرنیسم

معرفت شناسی پست  مدرنیسم

ارزش شناسی پست مدرنیسم

مبانی علمی پست مدرنیسم

مبانی جامعه شناختی  پست مدرنیسم

پیشینه  تحقیق

منابع

 

 

 

       نیچه و‌هایدگر، به عقیده اکثر صاحب نظران دو تن از فیلسوفانی هستند که تاثیر شگرفی در ظهور پست مدرنیته دارند. آنان معتقدند تغییرات سریعی در جهان در حال وقوع است و این تغییرات خودش را به جامعه شناسی و سیاست و آموزش تحمیل می‌کند(فراهانی، 1383 ). لیوتار، فوکو، دریدا و بودریار نیز از جمله نظریه پردازان و صاحب نظران معروف پست مدرن محسوب می‌شوند.کسانی چون دلانتی معتقدند زمینه فکری پست مدرن به زمانی بر می‌گردد که وضع طبقه متوسط یا بورژواها به خاطر طلوع طبقه کارگران صنعتی در غرب و نیز در میان روشن فکران غیر غربی به چالش کشیده شد( دلانتی ، 2000ص141 ) اما صاحب نظرانی چون داپره عقیده دارند که این زمینه بر انتقادات پردامنه نیچه به اندیشه مدرن باز می‌گردد و در واقع او پدر واقعی نهضت پست مدرن است  (لوییس داپره، 1993، 294 ).

 

 

 

سخن ایزا یانا در ارتباط با ریشه تاریخی پست مدرن به مدرن بر می گردد آن جا که می‌گوید در پیام آوران قرن نوزده، بسیاری چیزها را پیش بینی کردند، اما آنچه را هیچ یکی ازصاحب نظران پیش بینی نکرده بودند این بود که سه دهه پایانی سده چیست ؟ آیا تحت سیطره حکومت مبتنی بر اراده افراد یا طبقه ها قرار خواهد گرفت ؛آیا عقل رد می‌شود وآیا نظم برای روح ، چون سلولهای زندان در نظر گرفته خواهد شد (هالتون، 2000). اما پست مدرن از لحاظ گستردگی  به سطحی فراتر از سبکی زیبا شناختی یا روش شناختی تئوریک تبدیل شده است. به این ترتیب برای شناخت آن، از شناخت تاریخ آن که ریشه های نظری و مبانی فکری اش را روشن تر خواهد ساخت، گریزی نیست. این شرایط پیش از آنکه جنبه ای واقعاً تاریخی داشته باشد، موقعیتی اجتماعی، جوی از عقاید، یا حالتی فرهنگی است که هم تغییر شناختی و هم سبک زیبا شناختی را شامل می‌شود( فراهانی ، 1382). پست مدرن در بعد روشی در دهه 1980 بود که در دو گرایش وسیع در تئوری خودش را نشان داد.

 

 

 

 یکی که با اندیشه شالوده شکنی، گره خورده است  وعمدتاً تحت تأثیر اروپاییانی نظیر لیوتار، بودریار و واتیمو   است و دیگری که نسخه آمریکایی آن به حساب می‌آید جنبه انتقادی تری به خود می‌گیرد و آثار کسانی چون فردریک جیمسون، دیوید هاروی و ریچارد رورتی را شامل می‌شود به نظر جیمسون پست مدرنیسم بسط سرمایه داری در چهارچوبه ای فرهنگی است، جیمسون بر خلاف لیوتار که همه فرا روایت های آزاد سازی را رد می‌کند، از تداوم اهمیت، مارکسیم چون دوره ای از پست مدرنیسم دفاع می‌کند. به علاوه تأکید لیوتار بر دانش قرار داشت و به فرهنگ چندان که جیمسون بدان می‌نگرد، نمی نگریست.  نئولیبرالیسم اقتصاد را به جامعه ترجیح می دهد لاکن پست  مدرنیسم بر جنبه دیگری از جامعه یعنی بازگشت به فرهنگ تأکید دارد .