هدف از این تحقیق بررسی رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه

2-3-سوال محوری چیست ؟

2-4-راهبردهای­عملی­برای تغییر­جهت­گیری های نظام تعلیم و تربیت به سمت سوال محوری  ؟

2-5- پروژه علمی یک الگوی موثر در یادگیری مساله محور

2-5-1- پروژه چیست؟

2-5-2-پروژه چگونه ارائه می شود؟

2-5-3-جشنواره علمی جابر بن حیان

2-5-3-1- جمع آوری( کلکسیون ) همراه با طبقه بندی

2-5-3-2- نمایش علمی

2-5-3-3- آزمایش

2-5-3-4- طراحی و ساخت

منابع

 

 

 

آن دسته از مهارت های تفکر را که بیشتر در ارتباط با کاوشگری هستند،به عنوان مهارت های فرایندی علوم با فرایندهای علم می شناسند.این مهارت ها در واقع،ابزار تحقیقات و پژوهش های علمی اند.این مهارت ها همه روزه توسط دانشمندان علوم در حین کار و در آزمایشگاه ها به عنوان بخشی از کاوش علمی یا روش علمی به کار گرفته می شود.با وجود آنکه بر هیچ روش علمی مشخصی تاکید نمی شود،ولی در همه ی روش های علمی،مهارت های فرایندی مورد استفاد قرار می گیرند.در کنار سایر مهارت ها ی تفکر،پرورش مهارت های فرایندی علوم بخش مهمی از برنامه ی آموزش علوم ابتدایی است.مهارت های فرایندی بنا به ماهیت خویش،در حین درگیری دانش آموزان با تجربه ها و آزمایش های عملی،بهتر مورد استفاده قرار می گیرند.

 

 

 

بنابراین دانش آموزان دوست دارند که مهارت های فرایندی از طریق «اجرای علوم» در آن ها پرورش یابد(شهرتاش، 1387). دانش آموزان دوره ی ابتدایی مهم ترین و اساسی ترین عامل کاوشگری،یعنی کنجکاوی درباره دنیای مادی را با خود به کلاس می آورند.انسان ذاتا کنجکاو است.کودکان با این کنجکاوی،مهارت های تفکر ویژه ای را نیز در خود پرورش داده اند.برنامه ای که شامل پرورش مهارت های تفکر و به ویژه مهارت های فرایندی است سبب هدایت،رشد و پرورش در همه ی زمینه ها می شود و دانش آموزان ظرفیت های خود را به عنوان حل کنندگان مسائل و تصمیم گیرندگان آینده شکوفا می کنند.