هدف از این تحقیق بررسی مهارت های فرایندی و سنجش آن ها با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مهارتهای فرایندی

2-7-مهارت های فرایندی چیست ؟

2-7-1- مشاهده

2-7-2- برقراری ارتباط

2-7-3- اندازه گیری و کاربرد ابزار

2-7-4- طبقه بندی

2-7-5-  استنباط کردن

2-7-6- فرضیه سازی

2-7-7-پیش بینی

2-7-8- طراحی تحقیق (تشخیص و کنترل متغیرها)

2-7-9- آزمایش کردن

2-7-10- تفسیر داده ها و نتیجه گیری

2-8 سنجش مهارتهای فرایندی

منابع

 

 

 

با تغییر جهت گیری نظام های تعلیم و تربیت از «پاسخ محوری» به «سوال محوری» بستر و زیر ساخت مناسب برای گام گذاشتن جامعه در مدار کشورهای توسعه یافته،با عنایت به تولید علم و دانایی به عنوان ملاک توسعه یافتگی در هزاره ی جدید فراهم می شود(مهرمحمدی،1383). نظریه ی سوال محوری را می توان از راه تبیین نظریه ی مقابل،یعنی تعلیم و تربیت پاسخ محور،بهتر معرفی کرد.نظریه ی پاسخ محوری در تعلیم و تربیت نسبتی مستقیم میان تربیت یافتگی و دانستن برقرار می کند.از این دیدگاه تعلیم و تربیتی موفق تر و کارآمدتر است، که اطلاعات ،معلومات یا پاسخ های بیشتر و متنوع تری را در زمینه های مختلف در اختیار دانش آموزان قرار دهد.بر این اساس،ماموریت اصلی نظام های تعلیم و تربیت،استفاده از فرصت های پیش بینی شده و تمسک به ابزار و روش های مناسب برای انتقال بیشتر معلومات و اطلاعات به دانش آموزان است.

 

 

 

در نگرش سوال محور ،میان تربیت یافتگی و بیشتر دانستن گرچه ارتباط وجود دارد،این ارتباط هرگز انحصاری نیست.هر چند داشتن اطلاعات و معلومات در زمینه های مختلف ضروری شناخته می شود،مهم ترین مولفه ی تربیت یافتگی به حساب نمی آید.مهم ترین مولفه یا ملاک تربیت یافتگی و در نتیجه کارایی نظام تعلیم و تربیت پرسش هایی است که ذهن دانش آموز به خلق و تولید آن ها نایل گشته است.به دیگر سخن، در این نظریه میان تربیت یافتگی با بلوغ و استقلال فکری  یا همان احساس نیاز فرد به دانستن بیشتر ارتباط مستقیم و ضروری برقرار است.به عبارت روشن تر،خلا و کمبودی که فرد از ناحیه نادانسته ها در وجود خود احساس می کند،میزان بسیار دقیق تر و معتبرتری برای درجه ی تربیت یافتگی قلمداد می شود(مهرمحمدی،1383).