هدف از این تحقیق بررسی برنامه درسی و کارکردهای تربیتی مدارس با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

معنی و مفهوم برنامه درسی

برنامه درسی مدارس

برنامه درسی قصد شده

کارکردهای تربیتی مدارس

یک نگاه کلی به برنامه درسی

معنی و مفهوم برنامه درسی

برنامه درسی مدارس

برنامه درسی قصد شده

کارکردهای تربیتی مدارس

یک نگاه کلی به برنامه درسی

ویژگی های برنامه ی درسی پنهان

رویکردهای برنامه ی درسی پنهان

عوامل موثر در شکل گیری برنامه ی درسی پنهان

برنامه ی درسی

برنامه ی درسی پنهان (ضمنی) و برنامه درسی (پوچ)

برنامه درسی پوچ پنهان

برنامه درسی پنهان و طراحی آموزشی

رابطه ی تدریس با برنامه ی درسی پنهان

منابع

 

 

 

    از برنامه ریزی درسی تعاریف گوناگونی ارائه شده است؛ این گوناگونی ناشی از رویکردها و موضع گیری های مختلفی است که درباره آموزش و پرورش وجود دارد. این رویکردهای مختلف بر برنامه ریزی درسی نیز تاثیر می گذارد. گروهی با توجه به آموزه های «آموزش و پرورش پیشرفته»، که بر محوریت کودک تاکید دارد، بر آنند که آموزش و پرورش و برنامه های آن باید متناسب با نیازهای یادگیرندگان باشد و گروه دیگر بر نیازهای جامعه و مسائل زندگی در جامعه تاکید می ورزند و مطالعه «جامعه شنناسی برنامه ریزی درسی»را ضروری می دانند(قورچیان و همکاران،43:1383).

 

 

 

    گروه دیگری از اندیشمندان بر ارزش «دانش» و یادگیری آن تمایل دارند و بر برنامه ریزی «موضوع ـ محور» یا«دیسپلین ـ محوری» تاکید می ورزند و بر توسعه تفکر اصرار دارند. مربیان تربیتی و دانشمندانی نیز هستند که آموزش و پرورش و به تبع آن برنامه ریزی درسی را ساخت «فرهنگی ـ سیاسی» می دانند. به نظر این گروه «ایده ها»، نظرات، و تفکرات درباره آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی تحت تاثیر ایده ها و استراتژی های «حکومت ها» قرار می گیرد. تعیین هدف ها، منابع، محتوا، روش ها و فرآیندهای آموزشی و پرورشی تحت نظارت و کنترل آن ها انجام می گیرد. از این رو، تفاوت در مفاهیم و تعاریف برنامه درسی محصول روش های متفاوت برنامه ریزان و مربیان در درک و فهمیدن روابط میان مدارس، حکومت ها و جامعه است(فتحی واجارگاه،74:1376).