هدف از این تحقیق بررسی سلامت و تاثیر حمایت اجتماعی بر آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سلامت و نظریه انتقال جمعیتی

انتقال اپیدمیولوژیک و اختلال در سلامتی

تئوری تجمع شرایط نا مساعد وسلامتی    

نیروهای اجتماعی و سلامتی طی روند زندگی 

سلامت جسمانی

سلامت روانی

رویکردهای نظری وتجربی درمورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان

تأثیر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر سلامت سالمندان

جنس و سلامت

تبین بیولوژیکی تفاوت در سلامت زنان و مردان 

تبیین رفتار فرهنگی و سبک زندگی

وﺿﻊ ﺗﺄﻫﻞ و ﺳﻼﻣﺖ 

ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ

ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋی و ﺳﻼﻣﺖ

چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت

عوامل اجتماعی 

بعد خانوار

توزیع شهری و روستایی جمعیت

ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋی و ﺳﻼﻣﺖ

مؤلفه های پایگاه اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋی

ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻼﻣﺖ

درآﻣﺪ و ﺳﻼﻣﺖ

شغل و سلامت افراد

منابع

 

 

 

اصل سازگاری افراد هر جامعه با مقتضیات همان اجتماع، اصلی است که می بایست به آن توجه خاص نمود، بی تردید این سازگاری نیز جز در پرتو سلامت افراد جامعه چه از لحاظ جسمانی و چه از بعد روانی امکان پذیر نخواهد بود. در این میان سلامت روان به دلیل تأثیر فراوان آن بر وضعیت جسمانی اهمیت بیشتری می یابد، لذا لزوم شناخت وضعیت موجود سلامت روانی و جسمی به منظور هر گونه برنامه ریزی جهت تأمین آن در جامعه ضروری به نظرمی آید. به منظور شناخت وضع موجود ارزیابی های روان شناختی و عملکرد جسمانی افراد قطعا کمک مؤثری خواهد نمود. ولی اصول روان شناختی و عملکرد جسمانی در این شناخت تنها مهم نیستند. بلکه قوانین جامعه شناختی نیز در ارتباط با بحث سلامت روان و سلامت جسمی بکارمی آیند. بحث سلامت روان شناختی و سلامت جسمانی در جامعه و افراد  وابسته به مجموعه عواملی است که شناخت تک تک آن عوامل میسر نخواهد بود لیکن آشنایی با نظریات مختلف در ابتدای بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی قطعاً مفید خواهد بود. اهمیت دیگر این مسئله آن است که در این بحث هیچگاه به صورت یک بعدی و با پرداختن به یک جنبه عمل ننمایم.