هدف از این تحقیق بررسی کیفیت زندگی و مرور تاریخی بر مفهوم آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-6 کیفیت زندگی

2-6-1 مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی

2-6-2 مروری تاریخی بر مفهوم کیفیت زندگی

2-6-3 ابعاد کیفیت زندگی

2-6-4 رویکردهای کیفیت زندگی

2-6-5 شاخص های کیفیت زندگی

2-6-6 شاخص کیفیت زندگی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

2-7 مدلهای کیفیت زندگی

2-7-1 مدل ادراکی کیفیت زندگی زان

2-7-2 مدل فرل و هاسی

2-8 کیفیت زندگی در ایران

2-9 نظریات کیفیت زندگی

منابع

 

 

 

کیفیت زندگی مفهومی چند سویه و مبهم است که در سطوح مختلف از سنجش اجتماع محلی تا ارزیابی خاص موقعیت و شرایط فردی و گروهی به کار می رود.تعاریف عملیاتی کیفیت زندگی بسیار متنوع هستند.این تنوع نه تنها حاصل استفاده از دیدگاههای اجتماعی یا فردی است بلکه همچنین ناشی از طیف وسیع مدلهای تئوریک یا جهت گیری های دانشگاهی نیز می باشد. بسیاری از نوشته های مرتبط با کیفیت زندگی به تنوع تعاریف کیفیت زندگی اشاره کرده اند به طوری که بسیاری معتقدند به اندازه تعداد افراد انسانی می توان از کیفیت زندگی تعریف ارائه  داد. این نکته موید این حقیقت است که برای افراد مختلف اهمیت و ارزش هر یک از ابعاد مختلف کیفیت زندگی ممکن است متفاوت باشد. این امر میتواند گواهی بر فقدان تعریف عملیاتی مورد توافق در این زمینه باشد (آخوندی و همکاران،1388: 54).