هدف از این تحقیق بررسی رویکردهای مبتنی بر یادگیری با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه

2-3-سوال محوری چیست ؟

2-4-راهبردهای­عملی­برای تغییر­جهت­گیری های نظام تعلیم و تربیت به سمت سوال محوری  ؟

2-5- پروژه علمی یک الگوی موثر در یادگیری مساله محور

2-5-1- پروژه چیست؟

2-5-2-پروژه چگونه ارائه می شود؟

2-5-3-جشنواره علمی جابر بن حیان

2-5-3-1- جمع آوری( کلکسیون ) همراه با طبقه بندی

2-5-3-2- نمایش علمی

2-5-3-3- آزمایش

2-5-3-4- طراحی و ساخت

منابع

 

 

 

با تغییر جهت گیری نظام های تعلیم و تربیت از «پاسخ محوری» به «سوال محوری» بستر و زیر ساخت مناسب برای گام گذاشتن جامعه در مدار کشورهای توسعه یافته،با عنایت به تولید علم و دانایی به عنوان ملاک توسعه یافتگی در هزاره ی جدید فراهم می شود(مهرمحمدی،1383).نظریه ی سوال محوری را می توان از راه تبیین نظریه ی مقابل،یعنی تعلیم و تربیت پاسخ محور،بهتر معرفی کرد.نظریه ی پاسخ محوری در تعلیم و تربیت نسبتی مستقیم میان تربیت یافتگی و دانستن برقرار می کند.از این دیدگاه تعلیم و تربیتی موفق تر و کارآمدتر است، که اطلاعات ،معلومات یا پاسخ های بیشتر و متنوع تری را در زمینه های مختلف در اختیار دانش آموزان قرار دهد.بر این اساس،ماموریت اصلی نظام های تعلیم و تربیت،استفاده از فرصت های پیش بینی شده و تمسک به ابزار و روش های مناسب برای انتقال بیشتر معلومات و اطلاعات به دانش آموزان است.در نگرش سوال محور ،میان تربیت یافتگی و بیشتر دانستن گرچه ارتباط وجود دارد،این ارتباط هرگز انحصاری نیست.هر چند داشتن اطلاعات و معلومات در زمینه های مختلف ضروری شناخته می شود،مهم ترین مولفه ی تربیت یافتگی به حساب نمی آید.مهم ترین مولفه یا ملاک تربیت یافتگی و در نتیجه کارایی نظام تعلیم و تربیت پرسش هایی است که ذهن دانش آموز به خلق و تولید آن ها نایل گشته است.به دیگر سخن، در این نظریه میان تربیت یافتگی با بلوغ و استقلال فکری یا همان احساس نیاز فرد به دانستن بیشتر ارتباط مستقیم و ضروری برقرار است.به عبارت روشن تر،خلا و کمبودی که فرد از ناحیه نادانسته ها در وجود خود احساس می کند،میزان بسیار دقیق تر و معتبرتری برای درجه ی تربیت یافتگی قلمداد می شود(مهرمحمدی،1383).

 

 

 

از میان ویژگی های مهم انسان و به عنوان نخستین دلیلی که انسانی بودن جهت گیری سوال محوری در تعلیم و تربیت را مدلل می سازد،کنجکاوی انسان است.این سوال که چرا معمولا با افزایش سن و قرار گرفتن در معرض تجربیات مدرسه ای بیشتر،کنجکاوی افراد کم رنگ تر می شود،پرسشی حیاتی است که پاسخ آن را باید در جهت گیری پاسخ محور یا ساز و کارهای غیرانسانی نظام آموزشی جست وجو کرد.به عبارت دیگر حفظ و صیانت و پرورش ویژگی کنجکاوی در سایه ی تجربیات مدرسه ای به قدری حائز اهمیت است که می توان آن را محور و مبنای سیاست گذاری در نظام های تعلیم و تربیت قلمداد کرد.چنین محوریتی ملازمت تام و تمام با جهت گیری سوال محوری دارد و جهت گیری پاسخ محوری را خسارت بار و ضد انسانی معرفی می کند(مهرمحمدی،1383).