هدف از این تحقیق بررسی سلامت سازمانی و ویژگی های آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

سلامت سازمانی

2-1-1. تعریف سلامت سازمانی

2-1-2. ویژگی های سلامت سازمانی

2-1-2-1. نمایی از سازمان سالم

2-1-2-2. ویژگی های سازمان های سالم

2-1-3. سازمان ناسالم

2-1-3-1. پیامدهای ضعف سلامت

2-1-3-2. شیوه های مقابله با ضعف سلامت

2-1-4. منابع سلامت سازمانی

2-1-5. نظریه های سازمان سالم

2-1-6. مولفه های سلامت سازمانی

2-1-7. ارزش های سلامت سازمانی

منابع

 

 

 

رویكرد براون بر پایه توسعه تعریف سازمان بهداشت جهانی  قرار گرفته است كه سلامت را به عنوان حالتی از رفاه فیزیكی، ذهنی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری تعریف می كند. براون از استعارة بدن انسان برای توصیف سازمان استفاده می كند. در این روش، به ساختار، طرح سازمانی، استفاده از قدرت، فرایندهای ارتباطی و توزیع كار اشاره دارد؛ مغز به این که چگونه باورها، اهداف، سیاست‌ها و رویه‌های اساسی اعمال می شوند، تعارض چگونه اداره می شود، تغییر چگونه مدیریت می شود، با اعضا چگونه رفتار می شود و سازمان چگونه ‌یاد می گیرد، اشاره می كند. روح، هسته‌ یا قلب ‌یك سازمان است؛ چه چیزی آن را به تپش در می آورد و به آن نیرو می دهد و با مشاهده قابل اندازه گیری است (انصاری و همکاران، 1388، ص 47).

 

 

 

"امروزه سازمان‌ها به عنوان موجود زنده ای که دارای هویت مستقل از اعضا خود بوده، تصور می شوند؛ به گونه ای که با این هویت جدید می توانند، رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهند. این شخصیت و هویت می تواند دارای « سلامت سازمانی » و ‌یا « بیماری سازمانی » باشد" (ساعتچی، 1385). سلامت سازمانی نشان دهنده توانایی ‌یک سازمان در عملکرد موثر، نحوه مقابله، برای تغییر مناسب و پیشرفت داخلی می باشد. از نظر نیول (1995) سلامت سازمانی موضوعی کلی است که با سه مجموعه فشار روانی (استرس)، بهداشت روانی، و اخلاق در سازمان‌ها ارتباط دارد.