هدف از این تحقیق بررسی فناوری اطلاعات و توسعه انسانی با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

فناوری اطلاعات وارتباطات و توسعه انسانی

2-5-2-فناوری  اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی

2-5-3-کابرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی

2-5-3-1-تسهیلات دسترسی

2-5-3-2-طراحی خدمات اطلاعات

2-5-3-3-طراحی مراکز اطلاع رسانی

2-5-4-زمینه های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات وارتباطات

2-5-4-1-تأمین بهداشت عمومی

2-5-4-2-ایجاد فرصتهای اقتصادی

2-5-4-3-شبکه های آموزش و یادگیری

2-5-4-4-حفاظت محیط زیست

2-5-4-5-توانمند سازی و مشارکت افراد

منابع

 

 

 

توسعه انسانی مفهومی است که در رأس اهداف و در سرلوحه راهبردهای توسعه ملی و برنامه های اجرایی قرار دارد زیرا بدون توفیق در این مهم، هیچ راهبردی به سرمنزل موفقیت و به مرحله بهره وری نمی رسد.منابع انسانی هر کشوری جزء زیرساختهای نرم به شمار می آیند. برای توسعه زیرساختهای نرم و بهره برداری از زیرساختهای سخت، می توان فناوری اطلاعات وارتباطات را به خدمت گرفت و در نتیجه توسعه یافتگی منابع انسانی و سایر زیرساختهای نرم هم برنامه توسعه ملی فناوری اطلاعات وارتباطات را با موفقیت به پیش برد و هم به سایر اهداف و اولولیتهای برنامه های اجرایی رسید. نظریه پردازان توسعه این جنبه مهم از کارکرد فناوری اطلاعات وارتباطات را جنبه امکان آفرین و ممکن ساز آن می نامند. (تحریریه، ف ۱۳۸۱(

 

 

 

فناوری اطلاعات وارتباطات از جنبه امکان آفرین خود، زیرساختهای نرم را متحول می سازد زیرا تمامی انواع زیرساختارهای نرم اطلاعات نگر و دانش محورند و لذا با رویکرد امکان آفرینی فناوری اطلاعات وارتباطات و برنامه های توسعه ای آن  می توانیم نوآوری، خلاقیت سازماندهی، مدیریت و سایر کیفیتهای انسانی خود و مردم را ارتقاء ببخشیم. همانگونه که مک لوهان گفته است «رسانه ها از طریق دگرگون ساختن محیط، نسبتهای منحصر به فردی از دریافتهای حسی را در ما بوجود می آورند گسترش هر یک از حواس، شیوه تفکر و کنش ما و بطور کلی شیوه درک ما را از جهان تغییر می دهد و وقتی این نسبتها تغییر می کند انسانها تحول می یابند»(کراکر)