هدف از این تحقیق بررسی آموزش به کارکنان و افزایش بهره وری با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

آموزش كاركنان

ضرورت آموزش کارکنان

اصول آموزش ضمن خدمت

تاثیر آموزش بر رفتار نیروی سازمانی

ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش كاركنان

آموزش مجازی

عوامل موثر بر آموزش ضمن خدمت مجازی

راهبردهای نظارت و کنترل در سازمان مجازی

ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در بهره وری ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن

توانمند سازی و بهره وری

منابع

 

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهههای اخیر با محوریت دانش و خردگرایی انسان و به منظور بهره برداری بهینه از اندیشه و سپردن امور تكراری و غیر خلاق به ماشین و همچنین آزاد سازی مهارت های انسانی، به عنوان محور توسعه جوامع، توجه ویژه سازمانها و محافل علمی را به خود جلب نموده است. در این میان، میزان توسعه و كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش یكی از مهمترین شاخص های پیشرفت علوم به شمار می رود. امروزه اغلب هرجا به موضوع آموزش پرداخته شده، بیشتر تلاشها بر توجیه استفاده از آن به عنوان ابزار ارتقاء فردی بوده است كه این دوران دیگر به سر آمده؛ اما گرایش به رویكرد تكنولوژی های نوین آموزشی، زمینه ساز ایجاد تحول فردی، دگردیسی جمعی و بهبود سازمانی شده است. این را اكثر سیاستگذاران، مدیران، برنامه ریزان و دیگر دست اندركاران مطلعاند؛ و با تمام وجود پذیرفته اند. اما یك سوال اساسی برای آنها همچنان پابرجاست؛ آنها به چیزی فراتر از كاهش هزینه ها، گسترش بیشتر حیطه آموزشی و افزایش كارآئی نیازمندند . آنها از پس این سرمایه گذاری، با سوالی ژرفتر روبرو خواهند بود؛ كاهش هزینه ها، افزایش گستره عملكرد، آسایش بیشتر دست اندركاران و غیره شاید برای كاربران عادی آموزش، جذاب باشد، اما برای یك مدیر ارشد وسیله ایست برای رسیدن به مجموعه اهداف استراتژیك (اژدری و دادخواه تیرانی،1390: 52).

 

 

 

یادگیری به دلیل طبیعت دانش مدار خود، نیازمند مهندسی مجدد تكنیك ها، راهبردها و رویكردهای خود بر اساس مدیریت دانش است. اگر دهة پایانی قرن بیستم دهة انفجار فناوری اطلاعات و ارتباطات بود، در دهة آغازین قرن بیست و یكم با هضم فناوری اطلاعات در سیستمها و فرایندهای مدیریتی، ما شاهد انقلاب مدیریت در دنیا خواهیم بود. انقلابی كه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی آن هنوز به طور كامل شناخته نشده است. از این رو به منظور كاهش شكاف های علمی موجود، گذر از شرایط كنونی و تغییر جهت به سوی جامعه اطلاعاتی مبتنی بر تكنولوژیهای روز، مسیری غیر قابل اجتناب است . با ورود به عصر اطلاعات، یكی از نهادهای اجتماعی كه در این عصر دستخوش تغییرات وسیع خواهد شد، نهاد آموزش در موسسات و یا آموزش سازمانی خواهد بود. در گذر به جامعه اطلاعاتی، نقش عمده بر دوش برنامه ریزان ، سیاست گذاران و ارائه كنندگان آموزش در موسسات آموزشی می باشد. اما پیش نیاز وارد شدن به این پهنه، گسترش سریع و وسیع آموزش الكترونیكی، از پایینترین تا بالاترین سطح نظام آموزشی كشور است. زمانی كه در وضعیت پایدار و هزینه اثربخش، مخاطبین زیادی نیازمند آموزش هستند، آموزش الكترونیكی بهترین پاسخ است.

 

 

 

باید توجه داشت كه یادگیری الكترونیكی همانند یادگیری كلاسی یكی از روشهای آموزش و یادگیری محسوب میشود و نكته مهم مكمل بودن یادگیری الكترونیكی با یادگیری سنتی است. بنابراین با توجه به ماهیت خاص آموزشهای سازمانی و توجه خاص به فعالیتهای عملی و نیز تقاضا محور بودن این نوع آموزشها، استفاده از توانایی فناوریهای یادگیری الكترونیكی مثل چندرسانه ای بودن و شبیه سازی فعالیتها، تركیب یادگیری الكترونیكی با آموزش سنتی میتواند مكمل بسیارخوبی برای افزایش بهره وری تدریس و یادگیری در این نوع آموزشها باشد (لی،2002: 33).