هدف از این تحقیق بررسی تعاون و ارزیابی عملکرد با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1-1شرکت تعاونی

2-2- مروری بر ادبیات موضوع

2-2-1- تعاریف ارزیابی عملکرد

2-2-2- سابقه ارزیابی عملکرد

2-2-3- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران

2-2-4- فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد

2-2-5- اثرات ارزیابی عملکرد

2-2-6- اهمیت ارزشیابی عملکرد

2-2-7- ابعاد ارزیابی عملکرد

2-2-8- تعریف کارایی

2-2-9- مفهوم بهره وری

2-2-10 روشهای کلی اندازه گیری کارایی

2-2-10-1روشهای پارامتری

2-2-10-2 روشهای غیرپارامتری

2-2-11انواع کارایی

2-2-12 روش تحلیل پوشش دادهها

2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها

2-2-13-2روش تحلیل پوششی داده ها

2-2-14 تحلیل پوششی داده ها

2-2-15 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها

2-2-16 مزایای روش تحلیل پوششی دادهها

2-2-17معایبDEA

2-2-18 ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها

2-2-19 قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی دادهها

2-2-20 رتبه بندى در روش تحلیل پوششی دادهها

2-3 پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

تعاون و همکاری به معنی وسیع کلمه و با توجه به مفهوم اجتماعی آن در ایران مانند دیگر نقاط جهان دارای سابقه طولانی است.زیرا همکاری و همبستگی از خصایص ایرانیان و جزء رسوم ملی مردم این مرز و بوم محسوب می شود و ایرانیان از قدیم الایام با الهام از روح آزادگی و پیروزی از تعالیم مذهبی پیوسته کوشش داشته اند مسائل و مشکلات عمده را که فرد به تنهایی قادر به رفع آن نیست با همکاری یکدیگر برطرف سازد ولی قوائد و مقررات خاصی به صورت مدون در زمینه همکاری های اجتماعی وجود نداشت، بلکه نوعی تعهد اخلاقی بر روابط مردم حاکم بود که با نظم و قاعده خاصی اجرا می شد. واژه تعاون در مفاهیم متعددی مورد استعمال قرار می گیرد تعاون به معنی همکاری، یکدیگر را مدد رساندن و تشریک مساعی در جهت ارضای نیازی مشترک به کار برده شده است.

 

 

 

در این معنی فعالیت های مختلفی که انسان در طول روز انجام می دهد،نوعی تعاون و همکاری است: « تعاون یکی کردن مساعی دو یا چند شخص است برای حصول اطمینان به هدفی معین» با استفاده از تعریف مزبور ،می توان هرگونه همکاری را در جهت انجام کار و منظور مشخص،تعاون نامید. تعاون در این معنی بیشتر مفهوم «همکاری» یعنی با هم کارکردن را به ذهن متبادر می سازد. تعاون و همکاری از بعد جامعه شناختی مفهوم دیگری را می رساند همکاری یا تعاون یکی از کنش های متقابل پیوسته می باشد و منظور از آن کنش های متقابلی است که در جهت یگانه ای صورت می گیرد،در مقابل سبقت جویی را در کوشش شخصی برای وصول به هدفی که مورد نظر دیگری نیز هست،دانسته و رقابت را کوششی که شخص برای پس انداختن دیگری از وصول به هدفی که مورد نظر هردوی آنان است،می دانند(آگ برن).سبقت جویی و رقابت را جزء کنش متقابل گسسته کنش هایی متفاوت با کنش تعاون ذکر کرده اند.بنابر تعریف مزبور اگر عمل شخصی همسو و دارای جهت واحد با کنش سایر اعضا گروه باشد تعاون و یکی شدن مساعی اعضای گروه نامیده می شود.