هدف از این تحقیق بررسی مقاومت دربرابر تغییر سازمانی با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقاومت در برابر تغییر سازمانی

2-2-1 تعریف تغییر

2-2-2 تعاريف تحول در سازمان

2-2-3 مدیریت تغییر

2-2-4 تغییرات فردی

2-2-5- تعريف مقاومت در برابر تغيير

2-2-6 مقاومت در برابر تغيير افراد

2-2-7 مدیریت فرایند مقاومت در برابر تغییر

2-2-8 پنج گام تأثیر گذار بر مديريت تغییر

2-2-9 تغییرات سازمانی

2-2-10 - انواع تغییرات سازمانی

2-2-11- ضوابط تغيير برنامه ريزي شده

2-2-12 مدلهاي تغيير و «مدل پویای تغییرات»

2-2-13- مراحل پذيرش تغيير در سازمان

2-2-14 موانع تغيير

2-2-15 عاملان تغيير و مقاومت در برابر تغيير

2-2-16 مشکلات عمده مدیریت تغییر

2-2-17 كاهش مقامت در برابر تغيير

2-2-19 ابعاد مختلف مقاومت در برابر تغییر

2-2-20 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت در برابر تغییر

2-2-21 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت شناختی کارکنان در برابر تغییر

2-2-22 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت هیجانی کارکنان در برابر تغییر

2-2-23 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت رفتاري کارکنان در برابر تغییر

2-2-24 برخورد با مقاومت در برابر تغییر

2-2-25 پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر

منابع

 

 

 

در ابتدا لازم است واژۀ «تغییر» را بشناسیم. تغییر به طور كلی انتقال از وضعیت موجود به وضعیتی دیگر خواه خوشایند و یا ناخوشایند می باشد. پس تغییرات ممكن است مثبت و مطلوب و یا منفی و نامطلوب باشند. (هندیچانی و بهارلویی،1389) به طور كلی تغییر، آوردن هر چیزی از سطحی به سطح دیگر را بیان می كند. این امر بیانگر تغییری است كه از عوض كردن جاهای اشخاص و اشیا گرفته تا در آوردن دانش، توانایی، مهارت و... شخصی از وضعیت موجود به یك جایگاه متفاوت است. تغییر در سازمان ها نیز به این معناست كه فعالیت های سازمان از جایگاه( وضعیت( موجود به یك وضعیت متفاوت در می آید )آلدیگ،1987 ، نقل از حاجى عمو عصار، 1387).

 

 

 

تغییر مداوم هم به این معناست كه در هر موضوع، شخص یا سازمان ها به طور مداوم به یك حالت متفاوت در می آیند؛ یعنی به جایگاه و وضعیت های جدید و متفاوت با وضعیت قبل می رسند (امیركبیری، 1385، نقل از حاجى عمو عصار، 1387). تغییر در سازمان عبارت است از: فرآیند تحول و دگرگونی كه در رفتارها، ساختارها، خط مشی ها، منظورها و یا برون داده های پاره ای از واحدهای سازمانی رخ می دهد. از این رو، تغییر عبارت است از: فرآیند به كار بستن یك ابداع و نوآوری در سازمان (هنسن، 1364، نقل از حاجى عمو عصار، 1387).تحول عبارت است از تغییر در محیط، ساختار، فناوری یا افراد یك سازمان (رابینز و دی سنزو، 1379، نقل از همان)