هدف از این تحقیق بررسی ازدواج و جایگاه آن در اسلام با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1ازدواج و مسائل آن

2-2 منشأ طبیعی ازدواج

2-3آثار و فواید ازدواج

2-4 ازدواج دراسلام

2-5 اهمیت و جایگاه ازدواج دراسلام

2-6 الگوهای گوناگون ازدواج

2-7الگوهای دیگر ازدواج

2-8 ازدواج درایران

منابع

 

 

 

« ازدواج» هم در رشته جامعه شناسی و هم دردیگر رشته های علوم انسانی چون روان شناسی ، علوم تربیتی ، و انسان شناسی به عنوان موضوعی مستقل مطرح و بررسی شده است . درجامعه شناسی به دلیل اهمیت این موضوع از «جامعه شناسی ازدواج»یاد شده است . دراین حوزه مطالعاتی و آموزشی به سابقه ، تحول ، مراحل ، گوناگونی ، ابعاد ، مسائل ، نتایج و مشکلات ازدواج دردوره جدید توجه شده و نقش ازدواج در تحولات خانواده درسطح نهادی و سازمانی و برساختار کلی جامعه به لحاظ نظری و تجربی شناسایی شده است . اهمیت این حوزه درکنارطلاق درجامعه شناسی امریکا موجب جایگزینی جامعه شناسی خانواده شده است . تالیفات انجام شده تحت عنوان جامعه شناسی ازدواج به اندازه جامعه شناسی خانواده است .

 

 

 

ازدواج یکی از اصلی ترین موضوعات و مسائل مطرح خانواده درجامعه ایرانی است . از میان مسائل و موضوعات متعددی چون سابقه ، مراحل ، گوناگونیها ، سلامت ، تحصیل ، اشتغال ، و همسرگزینی ، ازنظر والدین ازدواج برای آینده و سلامت فرزندان و بقای خانواده ، اهمیت بیشتری دارد . بدین دلیل یکی از دغدغه های اصلی بیشتر خانواده های ایرانی یافتن زوج مناسب و سازگار برای فرزندانشان است. به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بی توجهی والدین نسبت به ازدواج فرزندان امری ناپسند به شمار می رود زیرا دراندیشه ایرانی ، بقای خانواده درگروبقا و ساماندهی ازدواج است.توجه والدین به ازدواج فرزندان و فشارهای اجتماعی و فرهنگی از طرف جامعه نسبت به ازدواج موجب شده است که این موضوع از دیگر امور اجتماعی درایران با اهمیت تر جلوه کند . تاکید و توجه زیاد به ازدواج موجب مشاجره ها و مناقشات عمده و اساسی دراین زمینه درمقایسه با دیگر اموراجتماعی و فرهنگی شده است . بی دلیل نیست که بسیاری از سیاستمداران و مدیران برای بد یا خوب جلوه دادن جامعه و خانواده به تعداد افراد ازدواج نکرده درمقایسه باتعداد افراد ازدواج کرده یا تاخیر درسن ازدواج ، و مشکلات و مسائل آن می پردازند . از طرف دیگر ، تغییر درالگوی ازدواج یکی از شاخصهای اصلی تغییر اجتماعی و فرهنگی است . اگر شواهد نشان دهندة کاهش بسیاردرمیزان ازدواج و افزایش میزان طلاق باشد ، جامعه با فروپاشی خانواده و درنهایت نوگرایی افراطی روبه رو خواهد بود. درصورت تغییرات اندک درمیزان ازدواج و طلاق ، خانواده و جامعه درمقابل وقایع و حوادث جدید مقاومت می کنند(آزاد ارمکی،1386،ص100).