هدف از این تحقیق بررسی کارآفرینی و مدل های کارآفرینی سازمانی با فرمت docx در قالب 61 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1مفهوم کارآفرینی

2-2تاریخچه کارآفرینی

2-3ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی

2-4انواع کارآفرینی

2-5فرآیند کارآفرینی سازمانی

2-6تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی

2-7ویژگی های سازمان های کارآفرین

2-8گام های موثر در مسیر کار آفرین نمودن سازمان

2-9مدل های كارآفرینی سازمانی

2-10مولفه های موانع کارآفرینی سازمانی

2-11موانع کارآفرینی سازمانی

2-12پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

ازآنجاكه شبكه های ارتباطی، بازارهای گوناگون تولید و عرضة خدمات را در سطح ملی، منطقه ای وجهانی به یكدیگر وصل ساخته، كلید ورود به این بازارهای جهانی را رقابت پذیری دانسته اند، بدیهی است كه در این رقابت جهانی نه تنها كشورها، بلكه كلیه نهادها و افراد باید دائماً قابلیتهای رقابت پذیری  و سازگاری خود را افزایش دهند.(مشایخ، 1381) برای دستیابی به این مهم پرورش ایده های خلاق وكارآفرینی كه بتوانند خود را پیوسته با دنیای جدید هماهنگ و سازگار كنند، ضروری به نظر میرسد. كارآفرینی فرایند یا مجموعة فعالیتهایی است كه افراد را در فراگیری و توسعة دانش، مهارتها و ارزشها توانمند كرده، افراد را قادر به تعریف، شناخت، تحلیل وبرخورد با مسائل اطراف خود می سازد(1996،Hynes) كارآفرینی تأثیر مستقیمی بر توسعة اقتصادی واجتماعی مردم دارد. هرچه یك جامعه بیشتر درفعالیتهای كارآفرینی شركت كند، سریعتر به توسعة اقتصادی و اجتماعی دست می یابد. جوامع امروزی به افرادی نیاز دارند كه مصمم به كسب موفقیت باشند و قادر به تبدیل رؤیا به حقیقت بوده، دارای روحیه استقلال طلبانه برای كاوش موقعیتهای جدید باشند. اگر به تأثیرات اقتصادی واجتماعی كارآفرینی توجه شود نقش متخصصان ودانش آموختگان در توسعة جامعه روشن خواهد شد و دانش آموختگان به نیازهای مختلف جامعه پاسخ می دهند.

 

 

 

بنابراین، كارآفرینان پیوسته در حال ابداع و توسعةكالاها و خدمات جدید و نیز به دنبال روشهایی هستند كه این كالاها و خدمات را به طور مؤثر تولید و عرضه كنند؛ ازاین رو، كارآفرینی زندگی را بهبود می بخشد. كارآفرینی موجب توزیع متناسب درآمد میشود. بدین ترتیب، مردم جامعه برای خرید كالاها و محصولات پول بیشتری می پردازند و سود بیشتری به كارآفرینان میرسانند.آنها میتوانند در خانه های خودشان سرمایه گذاری كنند و موجب افزایش بهره وری عظیم ملی شوند و از این نظر كشور سریعتر توسعه مییابد و سود اجتماعی نصیب دولت میكند. از طریق ایجاد فرصت برای كارآفرینان میتوان به درآمد سالانة بالاتر وزندگی بهتر دست یافت؛ زیرا میزان درآمد سرانة بالانشانة قابلیت بالا برای كارآفرینی است(هزارجریبی،1382)