هدف از این تحقیق بررسی تربیت دینی و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

درسی پنهان و تربیت دینی

تربیت دینی

عوامل موثر بر تربیت دینی 

اراده و تربیت دینی

فطرت الهی

عوامل مافوق طبیعی و تربیت دینی

وراثت و تربیت دینی

انواع وراثت

تاثیرهای وراثت در تربیت دینی

خانواده و تربیت دینی

مدرسه و تربیت دینی

گروه همسالان و دوستان و تربیت دینی

موسسات دینی و فرهنگی

ارتباط برنامه درسی پنهان با تربیت دینی

منابع

 

 

 

    نظام تربیتی همواره رو بسوی اهدافی معین دارد و سیاست گذاریها و برنامه ریزیهای آن در راستای دستیابی به اهداف مذکور صورت می گیرد. در عین حال پیچیدگی فرایند تربیت و ارتباط تنگاتنگ آن با زمینه های فرهنگی ـ اجتماعی، باعث تاثیرپذیری این فرایند از عواملی خارج از خویش خواهد شد. از سوی دیگر تعامل مولفه های گوناگون مطرح در فضای جامعه انسانی، استقلال نظام تربیتی را مورد تردید قرار داده و آن را به صورت نظامی باز تحت تاثیر شرایط محیطی و انسانی باز تعریف می کند. (الزامات جامعه انسانی قرار می دهد).

 

 

 

این مجموعه مولفه های تاثیرگذار بر فرآیند تربیت که در عین اهمیت، به دلیل عدم طرح در سیاست گذاری های رسمی در لایه ای پنهان برنامه درسی را از خویش متاثر می سازند؛ با نام برنامه درسی پنهان یاد می شود. برنامه درسی پنهان که در سالهای اخیر توجه محققان و اندیشمندان حوزه برنامه درسی را به خود مشغول داشته از جمله عوامل حیاتی موثر بر بروندادهای تربیتی به شمار می رود و بررسی و تحلیل آن ابعاد بدیهی از برنامه درسی را برای دست اندرکاران این حوزه مکشوف می سازد. (اسکندری،1384). در این میان تربیت دینی به دلیل ارتباط عمیق با عوامل و شرایط فرهنگی ـ اجتماعی و ریشه داری در باورهای رایج اجتماعی بیش از سایر حوزه های تربیت متاثر از برنامه درسی پنهان خواهد بود. از این رو پرداختن به برنامه درسی پنهان در این عرصه از ضرورت بیشتری برخوردار است و پیش نیاز برنامه ریزان این حوزه به شمار می رود(ملکی،1382).