هدف از این تحقیق بررسی حمایت سازمانی و پیامدهای آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1)  مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی

2-2) پیش بینی کننده های  حمایت سازمانی

2-3)  پیامد های حمایت سازمانی

2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی

2-5)  حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی

2-6) رفتارهای مشاركتی و تاریخچه

منابع

 

 

 

نگرانی روز افزونی دررابطه با فاکتورهایی تاثیر گذار بر میزان و تمرکز تعهد کارکنان به سازمان شان بوجود آمده است. در راستای این افکار و عقاید، محققان مختلف بر استخدام به عنوان تبادل تلاش و وفاداری در ازای پاداش های مادی و اجتماعی تاکید دارند (گولدنر(1960)، اتزیونی(1961)، بلاو(1964)). تئوری حمایت سازمانی شامل شکل گیری باورهای کلی کارکنان در ارتباط با اینکه چه مقدار یک سازمان به رفاه شان علاقمند و برای سهم ونقش آنها ارزش قائل است، می باشد. نظریه مبادله اجتماعی درقلمرو سازمانها به عنوان موضوعی میان رشته ای در مطالعات سازمانی تلقی شده است كه در بردارنده ابعاد و زوایای گوناگونی میبا شد (راسل وهمكاران (2005 )). براساس نظریه مبادله اجتماعی، محققان به تحلیل روابط متقابل فرد و رهبران، و هم چنین تحلیل روابط متقابل میان فرد و سازمان می پردازند. ایده های اصلی نظریه مبادله اجتماعی در دهه 1960 میلادی ازسوی جامعه شناسان متعددی هم چون بلاو ( 1965 )، گولدنر ( 1965 )، لوینسون ( 1965 ) مطرح گردید.

 

 

 

در دهه 1980 میلادی نظریه مبادله اجتماعی موردتوجه صاحب نظران سازمانی قرارگرفت كه نتیجه این توجه ، طرح موضوع حمایت سازمانی است (سی تون و همكاران (1996)) زمانی كه كاركنان این حساس ر ا ادراك كنندكه سازمان دلواپس خوشبختی آنهاست ونیروهای خود را مورد مساعدت وحمایت قرارمی دهد (حمایت سازمانی) خود را جزیی از سازمان متبوعشان دانسته ، سازمان را معرف خودشان می دانند و نسبت به سازمان احساس پایبندی و وفاداری می كنند (تعهد سازمانی). ایده حمایت سازمانی ادراك شده برای نخستین بار توسط آیزنبرگرو همكاران ( 1986 ) به طور رسمی در ادبیات سازمانی مطرح شده است . در پی آن ، صاحب نظران به تحلیل چگونگی شكل گیری حمایت سازمانی توجه خاص نموده اند و علاوه بر آن به بررسی تا ثیرات و پیامدهای حمایت سازمانی درحوزه های فردی و سازمانی پرداخته اند.