هدف از این تحقیق بررسی هویت با فرمت docx در قالب 55 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
مواضع نظریه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش
در زمينه هويت
تعریف هویت    
دیدگاههای نظری درباره هویت
رویکرد ساختاری هویت
دیدگاه اریکسون
دیدگاه مارسیا
رویکرد فرآیندی به هویت
دیدگاه بورک (نظریه کنترل هویت)
دیدگاه برزونسکی به هویت
فرآيند هويت
محتوي هويت
شخصي، جمعي و اجتماعي
ساختار هويت
سبك‌هاي پردازش هويت
سبك پردازش هويت اطلاعاتي    
سبك‌ پردازش هويت هنجاري
سبك پردازش هويت مغوشش – اجتنابي    
يك مدل تصويري از سبك‌هاي هويت
عوامل موثر بر شكل‌گيري هويت
جايگاه خود در نظريه سبك هاي پردازش هويت    
سبك‌هاي پردازش هويت و مباني تعريف «خود»
سبك‌هاي پردازش هويت و جهت گيري علّي
سبك‌هاي هويت و مفروضه‌هاي معرفت شناختي
سبك پردازش هويت و اهداف تحصيلي و شغلي
سبك هاي پردازش هويت و روابط بين فردي
سبك‌هاي پردازش هويت و سن    
رابطه سبك هاي هويت با عملكرد تحصيلي و پيشرفت تحصيلي
پیشینه مطالعاتی

 

 

 

فروید واژه هویت را تنها یک بار در زمینه روانی – اجتماعی به طور صمنی به کار برد. او از "هویت درونی" صحبت کرد که نه بر پایه نژاد یا مذهب، بلکه بر اساس آمادگی عمومي‌برای زندگی کردن و آزاد از تعصبات بود. اریکسون ابتدا اصطلاح "هویت من" را برای توصیف مسائل روانی بعضی از نظامیان بازگشته از جنگ جهانی دوم به کاربرد.او مشاهده کرد که این سربازان نمي‌توانند از عهده تغییر نقش خود، از سرباز به شهروند برآیند و در انطباق با وظایف و مسئولیت های جدید خود ناتوان هستند.

 

 

 

تجربه آنها فقدان یکسان بودن خود و پیوستگی زندگی بود.اغلب در زندگی این سربازان، لحظاتی وجود داشت که در آن، نیازهای اجتماعی و گروهی، نیازهای ارگانیسم زیستی و نیازهای ویژه فردی مربوط به تاریخچه رشدی و خانوادگی فرد، در یک تعارض آشتی ناپذیر با هم مواجه مي‌شدند.این تعارض، در نهایت منجر به شکست دریافتن معنی و پیوستگی زندگی مي‌شد. چنین است که هویت به آسانی، از طریق فقدان یا از دست دادن آن، قابل تشخیص است.