هدف از این تحقیق بررسی تحقیق و توسعه و مخارج آن با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مخارج تحقیق و توسعه (R&D)

تعریف تحقیق وتوسعه انواع آن

مفهوم تحقیق و توسعه

تاریخچه تحقیق و توسعه

اهداف تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه در ایران

تحقیق و توسعه و صنعت

شاخص های پژوهش

چالش های پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانها و شرکت ها

پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

تحقیق در اصطلاح، به علم و فن یا حرفه ای اطلاع می شود که در اثر آن مجهولاتی در حوزه های علمی، اقتصادی یا اجتماعی روشن و نمایان می شود. تحقیق را می توان مجموعه فعالیت ها دانست که پژوهشگر با استفاده از آنها به واقعیت پی برده و روش های تحقیق ابزارهای دستیابی به این واقعیات اند (نادری، 1372). فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) سه نوع تحقیق را پوشش می دهند که عبارتند از : تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای. تحقیقات پایه عبارت است از تحقیقات ابتدایی که برای کسب دانش علمی جدید انجام می گیرد. تحقیقات پایه، یافته های علمی را درقالب قوانین کلی و با استفاده از طرحها و نظریه های تبیینی پایه ریزی می کنند. نتایج تحقیقات پایه ای به طور کلی دارای ارزش مبادلاتی نیست و معمولاً در نشریات علمی چاپ می شود یا به نهادها و دانشگاه های متقاضی این نتایج ، ارسال می شود (فازاری و همکاران، 2000). تحقیقات کاربردی به منظور تعیین کاربردهایی در به کارگیری یافته های تحقیقات پایه و یا به منظور تعیین روش های جدید یا راه های به دست آوردن برخی هدفهای خاص از پیش تعیین شده ، انجام می شود. این نوع تحقیق، با در نظر گرفتن دانش موجود وسعت آن، به منظور حل مشکلات معین به اجرا درمی آید.

 

 

 

تحقیقات توسعه ای به منظور توسعه تجربی عبارت از کاربرد دانش به منظور تولید مواد، ابزار، محصولها، فرایندها، روشها و همچنین تولید و ارائه خدمات جدید و یا خیلی پیشرفته است.  سهم تحقیقات توسعه ای را می توان در ارتباط تنگاتنگ آن با قابلیت های فناورانه هر کشور سنجید. برای افزایش توانمندی های فناورانه توجه به تحقیقات توسعه ای با اتکا به نقش بنگاه های بزرگ، ضروری است (اریکسن و وایتد، 2000).