هدف از این تحقیق بررسی بازار و نسبت های مالی با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

نسبت های مالی

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

نسبت سود به قیمت

اندازه شركت

پیشینه

منابع

 

 

 

این نسبت به روش زیر محاسبه می شود اول ارزش دفتری سرمایه شركت با استفاده از اطلاعات مندرج در ترازنامه محاسبه می شود. دوم، با استفاده از حاصلضرب آخرین قیمت سهام در بازار در تعداد  سهام شركت ارزش بازار كل شركت محاسبه می شود. سوم، از طریق تقسیم ارزش دفتری به ارزش بازار نسبت BV/MV را بدست می آوریم. نسبت كوچكتر معرف سهام رشدی و نسبت بزرگتر معرف سهام ارزشی است. سوال این است كه آیا رابطه ای بین بازده سهام با نسبت BV/MV وجود دارد. تحقیق فاما و فرنچ نشان می دهد كه به طور متوسط سهام دارای نسبت بزرگتر BV/MV  بازده ای بالاتری دارد.

 

 

 

نسبت سود به قیمت كه بازده سود آوری نامیده می شود، را می توان به شرح زیر محاسبه نمود: اول سود حسابداری محاسبه شده از آخرین صورت سود و زیان شركت استخراج و بر تعداد سهام عادی در دست سهامداران تقسیم می شود. دوم، آخرین قیمت معامله شده سهام شركت از آخرین معامله بر روی سهام شركت استخراج می شود. سوم، برای محاسبه E/P رقم سود محاسبه شده هر سهم را بر آخرین قیمت هر سهم تقسیم می كنیم (کیفکی و همکاران، 2008). رقم E/P كوچكتر معرف سهام رشدی، و E/P بزرگتر سهام ارزشی است ( نسبت E/P نسبت متقابل P/E است، نسبت بالا و پایین P/E به ترتیب معرف سهام رشدی و ارزشی است). آیا ارتباطی بین نسبت E/P بازده شركت وجود دارد؟ تحقیق فاما و فرنچ در این زمینه نشان می دهد كه به طور متوسط نسبت E/P بزرگتر، مربوط به شركتهایی است كه بازده بالاتری دارند. نتایج تحقیق اینان در بخش ( ب) جدول ( 1-2 ) نشان داده شده است . این بخش با الگوریتم مشابه بخش ( الف) با این استثنا كه در پایان ژوییه در نظر گرفته شده است . سپس بازده هر طبقه از دوازده طبقه پرتفوی بر مبنای نسبت E/P نشان می دهد. نسبت بالاتر به معنی ارتباط روشنی را بین متوسط بازده ماهانه و نسبت E/P نشان می دهد. نسبت بالاتر به معنی متوسط بازدهی بالاتر است.  به این دلیل كه سهام رشدی نسبت E/P پایین تری دارد و سهام ارزشی نسبت E/P بالاتری دارد، این نتایج مهر تاییدی بر نتایج داده های BV/MV است، یعنی ، سهام ارزشی عملكردی غیر از سهام رشدی در طول دوره مورد برسی دارد