هدف از این تحقیق بررسی تعهد و انواع تعهد سازمانی با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-20- انواع تعهد

2-21- انواع تعهد سازمانی

2-22- اهمیت تعهد سازمانی

2-23- جوانب تعهد سازمانی

2-24- حوزه های تعهد سازمانی

2-25- نظریه های تعهد سازمانی

2-26- توسعه منابع انسانی

2-27- استقرار نظام مدیریت عملکرد

2-28- رضایت شغلی و بهره­وری

2-29- نقش تعهد در بهره­وری کارکنان

منابع

 

 

 

برای تعهد انواع مختلفی ذکر شده است ، هرسی و بلانچارد (1988) به نقل از قاسم کبیری (1373) ، پنج نوع تعهد را بر شمرده اند : 1- تعهد نسبت به سازمان، 2- تعهد نسبت به مردم ، 3- تعهد نسبت به شغل ، 4- تعهد نسبت به خود ، 5- تعهد نسبت به مشتری . چلبی (1375) ، تعهد کار را نوعی تمایل عاطفی مثبت نسبت به رعایت حقوق دیگری در قالب قواعد اخلاقی پذیرفته شده درباره کار تلقی می کند و چهار نوع تعهد کاری را هم تمیز می دهد : 1- تعهد رابطه­ای 2- تعهد سازمانی 3- تعهد حرفه­ای 4- تعهد کاری ، که در حقیقت عامترین ، دیرپاترین و بالقوه عمیق ترین شکل تعهد در کار محسوب می شوند .

 

 

 

اخیراً در متون تحقیقی ، نگرش کلی تعهد سازمانی به عنوان عامل مهمی در درک و فهم پیش بینی رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقیماندن در شغل آورده شده است (لوتانس  ، 1992) .تعهد و پایبندی مانند رضایت ، دو طرز تلقی (نگرش) نزدیک به هم هستند که بررفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می گذارند ، همچنین تعهد و پایبندی می توانند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند . کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند ، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. بنابراین مدیران باید بتوانند با روشهای مختلف تعهد و پایبندی کارکنان را بیشتر و از راههای گوناگون آن را حفظ نمایند (مورهد و گریفین به نقل از الوانی ، 1374) .این اندیشه یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان براساس ملاک تعهد ارزشیابی می شوند و اغلب مدیران معتقدند که این تعهد بر اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد .