هدف از این تحقیق بررسی مفهوم بازاریابی و استراتژی های آن با فرمت docx در قالب 61 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1- استراتژی های بازاریابی

2-1-1- مفهوم استراتژی

2-1-2- استراتژی بازاریابی

2-1-3- بخش بندی بازار

2-1-4- هدف گیری بازار

2-1-5- جایگاه یابی محصول

2-1-6- آمیخته بازاریابی

ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک

2-2-1- زنجیره تأمین

2-2-2- الگوی ناب

2-2-3- الگوی چابک

پیشینه

منابع

 

 

 

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت هایی قادر به بقا هستند که از گردونه ی رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند. به عبارت دیگر مدیران شرکت ها، حاصل تصمیم گیری های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آیینه ی معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود. تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت، بازخور مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام فعالیت های آتی فراهم می آورد. به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف تمامی شرکت ها در طول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده است(برام راش، 1998).

 

 

 

استراتژی بازاریابی فرایندی است كه به سازمان این توانایی را می دهد كه منابع محدود خود را جهت افزایش فروش و رسیدن به مزیت رقابتی ملموس و محسوس متوجه فرصت های بیشتری نماید استراتژی بازاریابی می بایست مفهوم كلیدی رضایت مشتری را هدف اصلی خود قرار دهد. به عقیده آوریل سی واكر كانون اصلی استراتژی تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیت و منابع بازاریابی است به منظور تامین اهداف عملیاتی شركت از حیث یك بازار محصول خاص لذا مسئله اصلی مربوط به قلمروی استراتژی بازاریابی، عبارتست از تعیین بازارهای هدف خاص برای یك خانواده محصول با یك محصول خاص سپس شركت ها از طریق یك طراحی و اجرای برنامه مناسب عناصر آمیخته بازاریابی طبق نیازها و خواسته های مشتریان بالقوه در آن بازار هدف، به دنبال كسب مزیت رقابتی و ایجاد هم افزایی می باشد(حاجی زاده و دیگران، 1389؛ 125).