هدف از این تحقیق بررسی اطلاعات مالی و محتوای آن ها با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-2 نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان

2-3 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی

2-4 محتوای اطلاعات مالی

2-5 محتوای اطلاعاتی سودحسابداری و ارزش بازار شرکت

2-6محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت

2-7 جریان نقدی عملیاتی

2-8جریان وجه نقد آزاد

2-8-1سودخالص یک عقیده و جریان وجوه نقد یک واقعیت

2-8-2محتوای اطلاعاتی وجه نقد آزاد و ارزش بازار شرکت

2-9 مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریان‌های نقدی شرکت

2-9-1مقایسه سود و جریانات نقدی از دیدگاه استفاده‌کنندگان مختلف

2-9-2مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریانات نقدی

2-9-2-1کیفیت سود

2-9-2-2سود و جریان نقدی

2-10 رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار شرکت

2-11 پیشینه تحقیق

منابع

 

 

 

تاکید اولیه در گزارشگری مالی، ارایه اطلاعاتی در مورد عملکرد بنگاه است که بوسیله سود واجزای متشکله آن فراهم می آید.به عبارت دیگر ، استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به منظور ارزیابی وپیش بینی بازده واحد تجاری متعاقب آن ، اتخاذ تصمیم های اقتصادی، بیش از هر اطلاعات دیگری براطلاعات ناشی از سود واجزای تشکیل دهنده آن اتکا می کنند.آنها با استفاده از سودهای گزارش شده به پیش بینی سود وجریانهای نقدی آتی ونیز ارزش گذاری شرکت بر اساس این پیش بینی ها اقدام می نمایند. زیرایکی از اهداف  اساسی صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات مفید در ارزیابی گردش وجه نقد آتی وعدم قطعیت حول آنها است.بنابراین، یکی از اهداف اساسی صورتهای مالی ، فراهم کردن اطلاعاتی است که در ارزیابی شرکت مفید است.

 

 

 

   در این راستا، محققان در تحقیقات مالی که در قالب مطالعات رابطه ارزشی صورت می گیرد، به شناسایی ، بررسی وآزمون محتوای اطلاعاتی وقدرت توضیح دهندگی چنین متغیرهایی پرداخته اند.(پورحیدری وهمکاران ، 89)درنتیجه در این تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی وقدرت توضیح دهندگی این متغیر واجزای آن با ارزش بازار شرکتها به صورت مستقل وترکیبی پرداخته می شود. توسعه اقتصادی وبوجودآمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت وآگاهی از فعالیتهای آن وجود نداشته باشد.لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقه مند به اطلاع از وضعیت وعملکرد شرکتها می باشند.همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه ، اعتباردهندگان وسایراستفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت وعملکرد شرکتها دارند.