هدف از این تحقیق بررسی مدیریت سود و الگوهای آن با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1- مقدمه

2-2- مدیریت سود

2-2-1- تعریف مدیریت سود

2-2-2- انگیزه‌ها ی مدیریت سود

2-2-3- الگوهای مدیریت سود

2-2-4- ابزارها وروش‌های مدیریت سود

2-2-5- هموار سازی از طریق تخصیص

2-2-6- هموار سازی از طریق طبقه‌بندی

2-2-7- موافقان و مخالفان مدیریت سود

2-2-8- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی

2-2-9- مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی

منابع

 

 

 

تصمیم گیری های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است كه بتوان با كمك آنها منابع موجود و در دسترس را به گونه ای مطلوب تخصیص داد. یكی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است كه اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، تاثیرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بهر ه گیری از اطلاعات افشا شده و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امكانپذیر است كه این اطلاعات، به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز كامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات فاش شده، این ویژگی ها یا بعضی از آنها را نداشته باشد، بدون تردید ساز و كار كشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد كرد و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد. وجود اطلاعات كافی در بازار و انعكاس به موقع و سریع اطلاعات در قیمت اوراق بهادار با كارایی بازار ارتباط تنگاتنگی دارد .افشای اطلاعات موجب بهبود سازوكار كشف قیمت ها و در نتیجه قیمت گذاری بهینه و افزایش امكان پیش بینی منطقی روند قیمت ها می شود. شفافیت، شاخص توان مدیریت در ارایه اطلاعات ضروری به شكل صحیح، روشن، به موقع و در دسترس است، به عبارتی شفافیت، منعكس كننده این مطلب است كه آیا سرمایه گذاران تصویری واقعی از آنچه واقعاً در داخل شركت روی می دهد دارند یا خیر )وطن پرست، 1387).

 

 

 

        این در حالی است که سیستم حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی قادر به تهیه و ارایه چنین اطلاعاتی است به عبارت  بهتر  این سیستم می تواند اطلاعاتی را فراهم آورد که اشخاص ذی نفع و ذی علاقه به واحد های اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه لازم  دارند. اهمیت و جذابیت چنین ادعایی موجب شده است  تا در طول چهار دهه گذشته صاحبنظران بسیاری به آزمون آن بپردازند و شاخه جدیدی از پژوهش مبتنی بر بازار در  حسابداری را  تحت عنوان مطالعات ارتباط ارزشی معرفی نمایند (باغومیان، 1390).

 

 

 

        بر اساس این نظریه ها که نظریه بازار کارا از دل آنها بیرون آمده است ،واکنش منطقی سرمایه گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزشهای واقعی (ذاتی) می شود.چنین مفروضاتی مبنای شکل گیری انتقادات به الگوهای غالب این نظریه ها قرار گرفت ،زیرا شواهد در دنیای واقعی به گونه ی دیگری بودند. فرضیات اقتصاد کلاسیک جایی برای احساسات انسانی و خطا های شناختی در تصمیم گیری های مالی باقی نگذاشته است شناخت اثرات همین  احساسات و خطا ها در تحقیقات مالی و روندها ی قیمت و بازدهی در بازار های مختلف منجر به  ایجاد جریانی درمدیریت مالی و سرمایه داری شد که به مالیه رفتاری شهرت یافت .در مدل های تئوریك اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر مدیریت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما دربسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام  شده استاوایل دهه 70 میلادی نظریه بازار كارا به  بیشترین كاربرد خود درمطالعات دانشگاهی رسیدبیشترمدلهای مالی درآن زمان به  بررسی رابطه  قیمت داراییها ومتغیر های  كلان اقتصادی پرداختند که  با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط كردن علوم مالی و اقتصادی در یك نظریه جذاب را داشتند. اما وجود برخی شواهد تجربی مانند اضافه بازده ناشی از اندازه شركت و معكوس شدن روند ها در بلند مدت كه  توسط مدلهای رایج فرضیه بازار كارا قابل تبیین نبودند، زمینه ساز پیدایش نظریه هایی به نام مالیه رفتاری شد.