هدف از این تحقیق بررسی هیئت مدیره و روش های افشا با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-2- هیئت مدیره

2-2-1- تعریف هیئت مدیره

2-2-2- وظایف هیئت مدیره

2-2-3- تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره

2-3- افشا

2-3-1- ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی

2-3-2- اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه

2-3-3- هدف افشای اطلاعات مالی

2-3-4- اطلاعات مالی برای چه کسانی افشا میشود؟

2-3-5-  چه میزان اطلاعات مالی لازم است تا افشا شود؟

2-3-6- چه اطلاعاتی باید افشا شود؟

2-3-7-  نقش شفافیت در گزارشگری مالی

2-3-8-  افشای اختیاری در مقابل افشای اجباری

2-3-9-  كیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای كیفی صورتهای مالی

2-3-10-  روشهای افشا

2-3-11-  محدودیت های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت

2-3-12-  چرا شركتها دست به افشای داوطلبانه می زنند؟

2-3-13-  مزایای افشا

منابع

 

 

 

      یکی از محورهای تحولا‌ت اخیر در مباحث نظام راهبری شرکت، تاثیر قانون سربینز اکسلی (به عنوان مکانیزم برون‌سازمانی) در برجسته شدن نقش نظارتی مکانیزم های داخلی آن است. تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرایی از مدیریت غیراجرایی، برجسته‌تر شدن نقش نظارتی مدیریت غیراجرایی و تعیین حوزه‌های مسئولیت آنها و ضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست در مورد حداقل یک نفر از مدیران غیراجرایی و آگاهی بقیه اعضا از مسائل  حسابداری و مالی، برخی از تحولا‌ت اخیر است. افزون بر این، نقش کمیته‌های هیئت مدیره (شامل مدیران غیراجرایی) در مورد کنترلهای داخلی، ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل و... بسیار برجسته شده و از وظایف مدیران اجرایی کاملا‌ً تفکیک گشته است.

 

 

 

   در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311، اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن، که دارای نواقص فراوانی بود،  قانون اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده  پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 شد. به نظر می‌رسد که اصلا‌حیه مذکور نیز تغییر بااهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است.  همچنین در قانون پیشین  و اصلا‌حیه انجام شده به مقوله وظایف هیئت مدیره و تفکیک وظایف  توجه چندانی نشده است. امید است در اصلا‌حیه قانون تجارت به این مهم توجه شده و مورد عنایت قرار گیرد و افزون برآن آیین‌نامه حاکمیت شرکتی مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلا‌حات لا‌زم،  مورد استفاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس قرار گرفته و پس از ارزیابی مجدد اجرای آن برای تمام شرکتهای سهامی الزامی شود.