هدف از این تحقیق بررسی ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی با فرمت docx در قالب 12 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی 
 گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی 
 گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی 
 مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری اجتماعی 
 گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی 
 بند اول:   مشارکت پلیس در شوراهاي پیشگیري از جرم(فرانسه)  
 بنددوم:   محله ای با خانه های امن تر )لی سستر شایر  انگلستان)  
 بند سوم :   افسران پشتیبان جامعه (انگلستان)  
 بند چهارم : پلیس و تشکیلات چند عاملی پیشگیری از جرم 
 بند پنجم:   تأسیس اداره »جوانان، مرکز توجه پلیس مردمی«  
گفتار دوم:  پلیس و پیشگیري از جرم از طریق تمرکز بر نهادهاي اجتماعی  
منابع و ماخذ

 

 

 


در رویکردهاي وضعی که طرفداران زیادي را نیز به همراه دارد، برنامه هاي پیشگیري از جرم به سمت امنیتی کردن اماکن عمومی از طریق بکارگیري دوربین هاي مدار بسته یا حضور فراوان نیروي پلیس به جاي توجه به عوامل ارتکاب آن جهت گیري کرده است.پس از حوادث 11سپتامبر تمایل به نظارت و کنترل افزایش و بالعکس تلاش براي شناسایی علل جرم کمرنگ شده است.اعتماد به روش هاي آماري و فناوري جمع آوري داده ها بیش از پیش افزایش یافته است. 

 

 


در رویکرد وضعت مدار توجه و تمرکز به علائم خطر(اعتیاد، بیکاري، تکرار جرم گروه هاي خاص) به جاي واکاوي علل اجتماعی منشأ آن مانند فشار روانی،محرومیت و نابرابري را نزد تصمیم گیران سیاسی در اولویت قرار داده است.

 

 


تمرکز پلیس بر رویکردهاي وضعی در زمینۀ پیشگیري از جرم موجب غلبۀ تفکرِ فرهنگ کنترل وواکنش هاي سرکوب گر و قهري نسبت به بزهکاران و در نتیجه کمرنگ شدن پیشگیري اجتماعی در سیاست حاکم بر پیشگیري پلیسی خواهد شد.در حالی که در پیشگیري اجتماعی بر خلاف پیشگیري وضعی به دنبال پیشگیري از جرم از طریق تحول اجتماعی به جاي تغییر در محیط فیزیکی هستیم و از طریق تغییر شرایط اجتماعی به دنبال کاهش رفتار مجرمانه هستیم.