هدف از این تحقیق بررسی رضایت از زندگی با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
رضایت از زندگی    
ابعاد رضایت از زندگی    
الگوهای رضایت از زندگی    
الگوی کارکرد انطباقی    
الگوی رضایت از زندگی    
نظریه¬های پیرامون رضایت از زندگی    
نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون    
نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو    
نظریه رضایت از زندگی ژان    
نظریه ادراکی فرانس    
نظریه سیستمی    
پیش بینی کننده های رضایت از زندگی    
سبک زندگی    
سبک زندگی سالم    
ابعاد سبک زندگی سالم    
سلامت جسمانی     
سلامت روانی    
سلامت معنوی    
سلامت اجتماعی    
پژوهش های انجام شده    
سبک زندگی سالم و اضطراب مرگ    
سبک زندگی سالم و رضایت از زندگی    

 

 


اصطلاح رضایت از زندگی  در کنار دیگر اصطلاحات نزدیک و مرتبط،  مانند «رفاه ذهنی» به وضوح تعریف شده است. اصطلاح رضایت از زندگی تحت عنوان مرتبه¬ای است، که در آن فرد همه¬ی صلاحیت و     شایستگی¬هایش را به طور کلی مطلوب قلمداد می¬کند، تعریف می شود؛ بنابراین، این اصطلاح به صورت مترادف با شادی و رفاه ذهنی قلمداد شده است. همچنین، می¬تواند به عنوان جز شناختی رفاه ذهنی تعریف شود.

 

 


رضایت از زندگی به ارزیابی شناختی یک شخص از زندگی خودش اشاره دارد، این مفهوم شامل ارزیابی کلی از زندگی بوده و فرآیندی مبتنی بر قضاوت فردی است. در این روند مقایسه¬ای بین ملاک¬های فرضی شخص با زندگی واقعی¬اش صورت گرفته هر چه واقعیت زندگی با این ملاک¬های فرضی نزدیک به هم باشد شخص احساس رضایت بیشتری از زندگی می¬کند؛ به بیان دیگر،  هر چه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت فعلی وی بیشتر می¬شود، رضایت¬مندی او از زندگی کاهش می¬یابد.