هدف از این تحقیق بررسی عدالت اجتماعی با فرمت docx در قالب 79 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
 تعاریف و مفاهیم
 شهر
 عدالت اجتماعی
 فضا
 توزیع فضایی
 توزیع خدمات شهری
 خدمات اجتماعی
 نابرابری
 ارزش زمین
 کاربری زمین
 توسعه پایدار
 شهر پایدار
 توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
 فقر و عدالت اجتماعی
 مسکن و عدالت اجتماعی
 حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی
 پایداری و عدالت اجتماعی
 عدالت اجتماعی و زمین شهری
 زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن
 قیمت زمین و ارزش افزوده(رانت)
 اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی
 طرح های جامع و عدالت اجتماعی
 دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها
 عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف
 سوسیالیسم و عدالت اجتماعی
 لیبرالیسم و عدالت اجتماعی
 بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک
 بررسی نظریات اندیشمندان لیبرالیسم نو
 نظریات مربوط به اندیشمندان میانه
 عدالت اجتماعی در اسلام
 عدالت اجتماعی در قرآن کریم
 عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی
 دیدگاه بوم شناسی یا دیدگاه مسأله گرایان
 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری
 نگرش های موجود به جغرافیای شهری در دهه های اخیر
 دیدگاه دسترسی به امکانات شهری و عدالت اجتماعی
 نظریه توسعه پایدار شهری
 پیشینه عدالت اجتماعی
 در جهان
در ایران
 جمع بندی

 

 


يکي از اصول بنيادين که در اغلب ايدئولوژي ها از جمله دين اسلام مبناي برنامه ريزي محسوب مي شود، اصل عدالت اجتماعي است که تفکر نهادها و برنامه ريزان بر مبناي آن شکل مي گيرد و از اصولي است که به دلگرمي، انسجام روابط و توزيع عادلانه (و نه مساوي) دستاوردها و عوايد بين شهر و روستا منجر خواهد شد.