هدف از این تحقیق بررسی حقوقی پول شویی با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
بررسی حقوقی
گفتار نخست:ماهیت حقوقی پول شویی
گفتار دوم:جایگاه پول شویی در طبقه بند ی جرایم
گفتار سوم:ویژگی های بزه پول شویی
الف)سازمان یافتگی
ب)فراملی بودن
ج)تعد د مر تکبین
د)مالی بودن بزه
منابع

 

 

 

 

 در تعر یف ما هیت حقو قی بیا ن می شود "ما هیتی که از جمله پد ید ه ها ی حقو قی است ما نند بیع،رهن ، 
دو لت،ملت،شهرداری ،غیره درمقا بل ماهیات غیرحقو قی ما نند شجا عت ،کذ ب ،وجو د ،عد م ،اکسیژن ،ئید روژن ، تب ،امثا ل آنها استعما ل می شود ."  می شو د این وا ژه را این گو نه بیا ن کرد پد ید ه آن چیزی که تبلورو عینیت پید ا می کند و در بیرون از تصور آن را به منصه ی ظهور گذاشت

 

 

 

ولی واژه مثلا " تب تنها  با آثار تب قا بل  بیا ن می با شد.هما نطوراز وا ژه ما هیت حقو قی مستفا د شد چون پول شویی یک پدید ه ای است که از آن ثروت و درآمد ، تطهبر  حا صل می شود  می تو ان گفت یک پد ید ه ی حقو قی است که مجر مان با ار تکا ب و عمل مجرما نه در فا صله ی زما نی کو تا ه ثر وت هنگفتی را با رو ش ها  و گو نه ها ی مختلف تحصیل می کنند.