هدف از این تحقیق بررسی واکنش های ملی و فرا ملی در قبال پول شویی با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
واکنش های ملی و فراملی در قبال پول شویی
گفتار نخست:واکنش های فراملی
الف)اسناد بین المللی
1-اعلا میه بال 1988
2-کنوانسیون وین 1988
3-کنوانسیون تطهیر پول شورای اروپا 1990
4-دستوالعمل شورای اروپا 1991
5-کنوانسیون سازمان ملل متحد 2000 (پالرمو)
6-گروه اقدام مالی (1989FATF)
ب)همکاری های بین المللی
1-معاضد ت حقوقی متقابل
2- استرداد متهمان ومحکوما ن
3-انتقال دادرسی
-مصادره عواید واموال ناشی از جرم
5-همکاری های پلیسی
گفتار دوم :واکنش ملی
الف)جر م انگاری بزه پول شویی
1-رکن قانونی
2-رکن مادی
3-رکن معنوی
ب)تعیین مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
ج)ارزیابی ها و راهکارها
منابع

 

 


جرم پو ل شویی ازجرایمی است که درطبق بندی جرائم به آن اطلا ق ها ی متفا وتی می شود که هریک از این اطلا ق ها خود بخشی ازجرم های رایج و مشهورمورد شنا سایی قرارمی گیرد.برای تشخیص جایگاه جرم پول شویی درطبقه بندی  جرائم لازم است  واژه های را بررسی کنیم  که  ترجمه وتفسیرو بیان معانی  جایگاه پول شویی رامعین می سازد.